Nesten / Litters 2016

 

Born / Geboren 20-05-2016N'Xon de Sol Casa    x    Ma'Bitch de Sol Casa

nestBitchNxon

 

Male Black / Reu Zwart
3 Days Old  / 3 Dagen Oud

pup1zwartpup2zwart
9 day's old / 9 dagen oud
pupzwart1.09pupzwart2.09
16 day's old / 16 dagen oud
zwart1zwart2


Male Blue / Reu Blauw
3 Day's old / 3 Dagen oud
pup1blauwpup2blauw
9 Day's old / 9 Dagen oud
pupblauw1.09pupblauw2.09
16 day's old / 16 dagen oud
blauw1blauw2

Male Green / Reu Groen
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1groenpup2groen
9 Day's old / 9 dagen oud
pupgroen1.09pupgroen2.09
16 day's old / 16 dagen oud
groen1groen2

Male Purple / Reu Paars
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1paarspup2paars

9 Day's old / 9 dagen oud
puppaars1.09puppaars2.09
16 day's old / 16 dagen oud
paars1paars2

Female Red / Teef Rood
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1roodpup2rood

9 Day's old / 9 Dagen oud
puprood1.09puprood2.09
16 day's old / 16 dagen oud

rood1rood2

Female Yellow / Teef Geel
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1geelpup2geel

9 Day's old / 9 Dagen oud
pupgeel1.09pupgeel2.09

16 day's old / 16 dagen oud
geel1geel2


Female Light Blue / Teef Licht Blauw
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1lichtblauwpup2lichtblauw

9 Day's Old / 9 Dagen oud
puplichtblauw1.09puplichtblauw2.09

16 day's old / 16 dagen oud
lichtblauw1lichtblauw2

 

Female Salmon / Teef Zalm
3 Day's old / 3 Dagen oud

pup1zalmpup2zalm

9 Day's old / 9 Dagen oud
pupzalm1.09pupzalm2.09
16 day's old / 16 dagen oud
zalm1zalm2

 

Puppies 9 day's old / puppies 9 dagen oud

pupbitch1pupbitch2

pupbitch3

 

16 day's old / 16 dagen oud

pups16dagen

 

 

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.