Attachments:
Download this file (Algemene voorwaarden De Sol Casa.pdf)Voorwaarden[ ]74 kB

Algemene Voorwaarden van De Sol Casa (PR Mats GCV)

Artikel 1               Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: PR Mats GCV handelend onder de naam De Sol Casa
Klant: De natuurlijke persoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Artikel 2               Identiteit van de ondernemer

De Sol Casa
Reyndersstraat 58
3660 Opglabbeek
België
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW Nummer: BE98733056343993

Artikel 3               Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant.
 • Voordat de overeenkomst op wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4               Het aanbod

 • Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen.
  - de aansprakelijkheid van de klant.

 

Artikel 5               Specifieke voorwaarden pension en pension tijdens interne training

 • Alle Honden dienen een chip te hebben overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de identificatie en registratie van honden.
 • Om de gezondheid van alle honden bij ondernemer te garanderen, dienen zij allen gezond te zijn bij check-in. D.w.z vrij van alle ongedierte, inclusief vlooien, mijten, teken, luizen, wormen, besmettelijke ziekten e.d. Ook dienen alle honden ingeënt te zijn met de jaarlijkse cocktailvaccinatie, alsook met een vaccinatie tegen kennelhoest. De vaccinaties moeten gebeuren ten vroegste 12 maanden en ten laatste twee weken voor Check-in. Uiterlijk bij Check-in dient aan ondernemer inzage te worden verleend in het hondenpaspoort waar deze entingen vermeld zijn.
 • De klant geeft bij check-in het hondenpaspoort aan ondernemer, dit wordt bij de check-out teruggegeven.
 • De klant verbindt zich er toe om een verzekeringspolis af te sluiten die alle schade van derden dekt veroorzaakt door de hond, ook wanneer hij onder hoede van een derde is. De verzekering dient te gelden voor de volledige verblijfsduur van de hond bij ondernemer. De klant dient op eerste verzoek van ondernemer, het bewijs van deze verzekeringspolis voor te leggen.
 • De klant zal er zorg voor dragen om bij Check-in indien afgesproken het nodige voedsel, persoonlijke verzorging, e.d.m. af te geven aan ondernemer. Als er geen of onvoldoende voedsel wordt meegegeven zal de hond worden gevoed met het standaard voedsel van ondernemer.
 • Als de hond onder medische behandeling staat, dient de Klant de nodige medicijnen en verzorgingsartikelen in voldoende mate en kosteloos te verstrekken aan ondernemer uiterlijk bij Check-in. De klant dient de contactgegevens van de behandeld dierenarts te geven zodat in geval van problemen wij of onze dierenarts contact kunnen opnemen.
 • In geval van overlijden van de hond tijdens zijn verblijf bij ondernemer, zal ondernemer alle nodige maatregelen nemen m.b.t. het stoffelijk overschot, zo mogelijk, in overleg met de klant. De kosten die in dit verband worden gemaakt zijn ten laste van de klant.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor om check-in of verdere opvang van de hond te weigeren, wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden van huidig artikel. Ook de (verdere) opvang van kennelijk agressieve honden kan geweigerd worden door ondernemer.
 • Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ondernemer het recht heeft om alle maatregelen te nemen, die volgens haar noodzakelijk zijn om de gezondheid en het welzijn van de hond, alsook van alle andere dieren die verblijven bij ondernemer, van de verzorgers en van derden, te waarborgen tijdens hun verblijf bij ondernemer, zulks op kosten van de klant. Ingeval de gezondheid of het welzijn van de hond niet gewaarborgd lijkt, dan behoudt ondernemer zich het recht voor om beroep te doen op haar gebruikelijke dierenarts, waarbij de kosten en erelonen voor rekening van de klant zijn.

 

Artikel 6               Specifieke voorwaarden pension

 • Bij reservering wordt er een voorschot van 50% gevraagd, de rest wordt betaald bij het brengen van de hond. Betaling van het voorschot dient binnen 7 dagen na reservering gedaan te worden.
 • Bij annuleren 14 dagen voor aankomst wordt het voorschot niet terugbetaald.
 • De prijs bedraagt het aantal gereserveerde dagen. Dag van binnenkomen en vertrek ingerekend. Bij vroegtijdig vertrek van de hond wordt dit niet in mindering gebracht.
 • De hond wordt pas teruggegeven als het volledig bedrag is betaald. 
 • Als de klant niet komt opdagen zonder tijdige annulering blijft de klant het gehele bedrag van de gereserveerde periode verschuldigd.
 • Loopse teefjes worden niet toegelaten in ons pension.
 • Als er een vermoeden is dat je teefje loops kan worden tijdens haar verblijf dient u uw dier een anticonceptiemiddel te geven en moet dit ook meegedeeld worden.
 • Elk dier zal afzonderlijk gehuisvest worden. Dit ook in de speelweides.
 • Als u meerdere honden in pension heeft kunnen honden op uw verzoek bij elkaar geplaatst worden, dit op eigen risico.

Artikel 7               Specifieke voorwaarden trainingen

 • De klant is ten allen tijden verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken aan zichzelf, instructeur, materiaal of derden. De deelname aan de privé of groepslessen is geheel voor eigen risico.
 • Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant, voor, tijdens of na trainingen, op of buiten het terrein van ondernemer.
 • Klant dient 18 jaar of ouder te zijn. Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene die verantwoordelijk is voor het kind.
 • Indien de klant fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate dieronvriendelijk zijn, behoudt de instructeur zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de klant van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
 • Honden dienen minimaal 9 weken oud te zijn om deel te kunnen nemen aan een les.
 • Honden dienen gezond te zijn, vrij van ziektes en gevaccineerd volgens de wettelijke eisen. Hond dient in het bezit te zijn van een hondenpaspoort en op verzoek van de ondernemer moet deze getoond kunnen worden.
 • Als uw hond (on)zichtbaar ziek is, of de hond heeft iets besmettelijks en dit wordt niet gemeld, behoudt ondernemer zich het recht om u in het vervolg te weren. Restitutie van het lesgeld is in deze situatie niet mogelijk.
 • Het annuleren van een privéles is kosteloos als die uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd gedaan wordt. Annuleren kan via email, tel. of whatsapp. Bij annulering minder dan 24 uur voor de privéles zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
 • Als de ondernemer niet in staat is training te geven zal dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden en worden afspraken in overleg met de klant verzet.
 • De ondernemer geeft geen resultaatgarantie op trainingen.
 • Wij adviseren klant om een verzekeringspolis af te sluiten die alle schade veroorzaakt door de hond aan derde dekt.

 

Artikel 8               Specifiek voorwaarden interne training

 • De ondernemer zal in overleg met de klant afspreken waar er specifiek op getraind zal worden.
 • De ondernemer zal zijn/haar best doen om de punten waarop getraind zal worden bij de hond te verbeteren. Er kan echter geen resultaatgarantie op trainingen gegeven worden.
 • De klant verbindt er zich toe om een verzekeringspolis af te sluiten die alle schade van derde dekt veroorzaakt door de Hond, ook wanneer hij onder hoede van een derde is. De verzekering dient te gelden voor de volledige verblijfsduur van de hond bij ondernemer. De klant dient op eerste verzoek van ondernemer, het bewijs van deze verzekeringspolis voor te leggen.

Artikel 9               Aansprakelijkheid / Klachten

 • Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat ondernemer enkel aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid, aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat Ondernemer enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de klant betaalde bedrag met betrekking tot de desbetreffende dienst. Ondernemer draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.
 • Partijen aanvaarden dat klachten van de klant met betrekking tot de verleende diensten in het kader van de Opdracht slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na het voorval meegedeeld worden en zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de klant geenszins van zijn betalingsplicht. In het geval van Interne Training of Pension gelden de 7 dagen na check-out/ophalen van de hond.
 • De klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door (het gedrag van) de hond, met uitzondering van een bewezen zware fout of opzet van ondernemer. De klant zal ondernemer in dit verband geheel en onvoorwaardelijk vrijwaren voor alle schade en vorderingen van derden.
 • Wij raden klanten dringend aan een Familiale verzekering / aansprakelijkheid af te sluiten voor uw hond(en).

Artikel 10 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.